ID người giới thiệu VPS là gì? Hãy nhập BC9O

ID người giới thiệu VPS (Nguyễn Văn Cải, ID: BC9O (B,C,9 và chữ O)) Mỗi chuyên viên tư vấn khách hàng ở Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS được cấp một ID để làm việc. Khi bạn điền thêm ID người giới thiệu VPS thì bạn không mất thêm phí môi giới gì hết.…